Privacyreglement
Restaurant Atelier

 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan restaurant l’Atelier internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Restaurant l’Atelier mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft restaurant l’Atelier de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Restaurant l’Atelier vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft restaurant l’Atelier in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens restaurant l’Atelier expliciet om uw toestemming moet vragen.

 

2. De persoonsgegevens die restaurant l’Atelier gebruikt en het doel van het gebruik

Restaurant l’Atelier verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent, de website bezoekt, een werknemer van restaurant l’Atelier bent, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van restaurant l’Atelier of via het contactformulier contact met ons opneemt. Restaurant l’Atelier verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Van werknemers verwerken wij daarnaast een kopie ID-bewijs en BSN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met restaurant l’Atelier sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
   

IP-adressen/cookies;
Restaurant l’Atelier houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.
   

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.
 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Restaurant l’Atelier verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die restaurant l’Atelier met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.
   

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Restaurant l’Atelier verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van restaurant l’Atelier worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door restaurant l’Atelier beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • de medewerkers van restaurant l’Atelier hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan restaurant l’Atelier verstrekte persoonsgegevens;
 • restaurant l’Atelier heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Restaurant l’Atelier hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal restaurant l’Atelier zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
   

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@restaurantatelier.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van restaurant l’Atelier.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met restaurant l’Atelier opnemen en probeert restaurant l’Atelier er samen met u uit te komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal restaurant l’Atelier ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van restaurant l’Atelier .

Privacyreglement versie mei 2018